دسته: تاریخ

رضا پهلوی بازداشت شد

بریده‌ای از پروپاگاندای دوره پهلوی دوم، زمانی که قرار بود زندگی شاهزاده‌ها مانند مردم عادی به نظر برسد. 
عنوان ۲ از ۲«۱۲